1 - توسعه قابلیتها و توانایی های سازمانی، مدیریتی و اجرایی در زمینه اجرای پروژههای عمرانی
2 - افزایش امکان رقابت پذیری در بخش پیمانکاری راهسازی از طریق کاهش قیمت تمام شده با حفظ مدیریت زمان ، بهبود بهره وری و کیفیت و ایجاد قابلیتها و پتانسیلهای مناسب در بخش راهسازی
3 - مشارکت در جذب سرمایه گذاری و تامین منابع مالی پروژهها
4 - توسعه توانایی در اجرای پروژه ها از طریق تملک کامل ماشین آلات راهسازی
5 - مدیریت و اجرای پروژهها در بخش راهسازی در سطح ملی و فراملی مطابق با استانداردها
6 - پرورش سرمایه های انسانی از طریق تجهیز مدیران و کارکنان به شایستگیهای مورد نیاز، ایجاد فرصتهای برابر یادگیری و توسعه و نیز ایجاد زمینههای مشارکت و ارتباطات با کلیه ذینفعان
7 - حفظ سلامت روحی و جسمی کارکنان از طریق شناسایی، ارزیابی، پایش و هدف گذاری مخاطرات شغلی در جهت کاهش ریسک مطابق با قوانین و مقررات سازمانهای ذیربط