تعریض محور ورکلا - گهرباران و روکش مسیر

تعریض محور ورکلا - گهرباران و روکش مسیر

کارفرما: اداره بنادر، دریانوردی و منطقه ویژه اقتصادی بندر امیرآباد

مدت پیمان : 15 ماه

وضعیت : اتمام یافته

هدف:  ارتقاء کیفیت و ساماندهی راه دسترسی به بندر امیرآباد در محدوده محور ورکلا - گهرباران

شامل خاکبرداری، زیرسازی و روسازی ( زیراساس، اساس و آسفالت )